กองทุนตั้งตัวได้

กองทุนตั้งตัวได้
สร้างนักธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชาติ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ “กองทุนตั้งตัวได้”
กองทุนตั้งตัวได้ เป็นการสร้างเถ้าแก่น้อย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน และแหล่งเงินทุน (เงินกู้ยืม และร่วมลงทุน)
๒. ให้มีนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ หรือลงทุนในเศรษฐกิจรุ่นใหม่
๓. เพื่อสร้างหรือเพิ่มคุณค่าของสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาไทย
๔. เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ เพื่อความเท่าเทียมการเข้าถึงธุรกิจ
๕. สนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เป้าหมายหลัก ของกองทุนตั้งตัวได้ คือ
๑. พัฒนาธุรกิจหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กรุ่นใหม่
๒. สร้างงานจำนวนมากจากกิจการของผู้ประกอบการรุ่นใหม่

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสนับสนุนจากกองทุนตั้งตัวได้
๑. เป็นบุคคลสัญชาติไทย
๒. เป็นนักเรียนระดับ ปวส. หรือนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน ๕ ปี
๓. มีความคิดริเริ่ม และต้องการเป็นผู้ประกอบการ และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้เป็นผู้ประกอบการ
๔. ธุรกิจของผู้ประกอบการต้องมีโอกาสที่จะสำเร็จพอสมควร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>Click<< 

แสดงความคิดเห็น