เครื่องซักผ้า+ชักโครกประหยัดน้ำ

จากเทคโนโลยีของยุโรป มาดูไอเดียประหยัดน้ำของไทยกันบ้าง บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (จำกัด) มหาชน หรือ อีสท์ วอเตอร์ ได้จัดประกวดนวัตกรรมลดการใช้น้ำ โดยยึดหลัก Reduce Reuse Recycle เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต และพบแนวคิดงานน่าสนใจ จากโครงการของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เริ่มจากแนวคิดที่ทำและใช้ได้จริง คือ เครื่องซักผ้าและชักโครกประหยัดน้ำ นวัตกรรมที่ดัดแปลงน้ำทิ้ง จากเครื่องซักผ้าให้เป็นน้ำชะล้างสุขภัณฑ์ เป็นผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ใช้เวลาคิดค้นประมาณ 3 เดือน โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ภายใต้งบประมาณเพียง 5,000 บาท การติดตั้งสามารถทำได้จริง เพียงต่อท่อน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้า เข้าสู่ถังพักน้ำของชักโครก และใช้กระบวนการกรองให้น้ำไร้สีและไร้กลิ่น เพื่อพร้อมในการชะล้าง

นวัตกรรมชิ้นนี้ คิดค้นเพื่อรองรับการใช้งานระดับครัวเรือน ที่มีสมาชิกประมาณ 5 คน และได้ใช้งานจริงในบ้านของผู้วิจัยแล้ว การทดลอง พบว่าในแต่ละวันสมาชิกในครอบครัว จะกดชักโครกประมาณ 7 ครั้งและใช้น้ำประมาณ 210 ลิตร เมื่อมีน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้า 200 ลิตรมาทดแทน จึงช่วยลดการใช้น้ำใหม่ได้ 75% และลดค่าน้ำไปได้ 18% ของการใช้งานเดิม

นวัตกรรมชิ้นนี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดนวัตกรรมการจัดการน้ำด้วย 3R ปี 3 ของ”อีสท์ วอเตอร์”

ส่วนนวัตกรรมที่ได้รางวัลชนะเลิศ คือ ผลงานประดิษฐ์ระบบ Zero Discharge ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่คิดค้นวิธีการบำบัดน้ำย้อมผ้าในอุตสาหกรรมย้อมผ้า ให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยใช้ระบบกรอง 3 ด่าน คือ สารส้ม ทราย และถ่านแกลบ ซึ่งน้ำที่ผ่านการกรอง มีคุณภาพใสใกล้เคียงเกณฑ์ปกติ ช่วยประหยัดต้นทุนการใช้เกลือในการย้อมผ้าครั้งต่อไปได้ด้วย