มทร.ธัญบุรีจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี ได้เข้าไปมีบทบาทในด้านบริการงานวิชาการให้กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ซึ่งเป็นองค์การมหาชน ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดย มทร.ธัญบุรีได้รับมอบหมายให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ ซึ่งในปัจจุบันสาขาดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและความต้องการระดับสากล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จึงเล็งเห็นว่า ควรมีการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพในสาขานี้ด้วยเช่นกัน

ผศ.ดร. ปานเพชร กล่าวอีกว่า การดำเนินการของ มทร.ธัญบุรีนั้น ในเบื้องต้นจากการเข้าประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้กำหนดสายงานที่จะดำเนินการมี 7 สายงาน ได้แก่ สายงานจัดซื้อ และจัดจ้าง สายงานการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า สายงานการส่งออกและนำเข้า สายงานสินค้าคงคลังและจัดการสินค้า สายงานการบริการลูกค้า สายงานสนับสนุนโลจิสติกส์ และสายงานการจัดการโลจิสติกส์ โดยหลังจากนี้ มทร.ธัญบุรี จะร่วมมือกับสมาคม สมาพันธ์ และกลุ่มสถาบันที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ ซึ่งจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลกับ มทร.ธัญบุรี เพื่อแยกตำแหน่งหน้าที่ ความสามารถของบุคลากร นำมาเขียนเป็นมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ ใช้ในการวัดระดับความสามารถต่อไป โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้กำหนดไว้ 9 ระดับ แต่ในบ้างสาขาการวัดระดับความสามารถอาจไม่ถึง 9 ระดับ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาชีพนั้น และหลังจากการมาตรฐานวิชาชีพสำเร็จแล้ว จะนำไปออกเป็นข้อสอบ เพื่อใช้วัดผล โดยใช้หลักการ Competence ซึ่งประกอบด้วย 1.ความรู้ 2.ทักษะ 3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดย มทร.ธัญบุรีจะต้องดำเนินการเรื่องนี้ให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด และสามารถวัดผลได้ทุกสายงานโลจิสติกส์ เพราะในปี 2558 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การรับบุคลากรเข้าทำงาน มาตรฐานวิชาชีพจะช่วยวัดบุคลากรที่จะเข้าทำงานตรงนี้ได้

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า หลังจากเขียนเป็นแกนกลางมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์แล้วเสร็จ สถาบันคุณวิชาชีพจะให้ มทร.ธัญบุรีไปดำเนินการดู Code of Conduct ของกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อจัดรหัสให้ตรงกับ International Labor Organization ต่อไป ในส่วนของสถาบันการศึกษา หากมาตรฐาน วิชาชีพโลจิสติกส์แล้วเสร็จ จะช่วยให้สถานศึกษาที่ต้องการเปิดสาขาโลจิสติกส์ สามารถนำไปกำหนดในเนื้อหาหลักสูตรได้เลย เพราะรายงานชิ้นนี้ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการบุคคลากรในสาขาวิชาชีพนี้

“รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้มอบหมายให้ มทร.ธัญบุรีดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งใน มทร.ธัญบุรีเองได้มีการสอนวิชาโล จิสติกส์เช่นกัน และการดำเนินงานในครั้งนี้ จะช่วยให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับประสบการณ์และความรู้ในเรื่องโลจิสติกส์จากผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนการสอนนักศึกษาในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์นั้น ขณะนี้ประเทศไทยเป็นจุดศุนย์กลางโลจิสติกต์ด้านการขนส่งทางอากาศและทางบนอยู่แล้ว หากเราสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดี จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก”