ผลการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้อนุมัติให้กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีขึ้น นั้น กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาตัดสินผลงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และมีผู้ได้รับรางวัล ดังประกาศผลการตัดสินฯ โดยกำหนดการจัดพิธีมอบรางวัล ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 นี้ ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้ารับรางวัลกลับมาที่กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2556 ทางโทรสาร 0-2549-4096 หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ โทรศัพท์ 0-2549-4095-8 หรือ คุณฐิติรัตน์ เริ่มสอน มือถือ 08-1617-9284

NameSizeHits
NameSizeHits
ผลการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่
กำหนดการพิธีมอบรางวัล โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ 255665.1 KiB482
ประกาศผลการตัดสิน โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ 2556 89.6 KiB1215
แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ 255691.5 KiB597