สาขาภาษาตะวันตกคณะศิลปศาสตร์รับสมัครผู้สนใจทั่วไปเรียนโทอิค รุ่นที่ 6

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเตรียมสอบภาษาอังกฤษโทอิค รุ่นที่ 6 ให้แก่บุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 20 กันยายน 2556 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง 1303 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณนุจนาฎ  คันธมาศ แผนกการเงิน ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0 2549 4946