ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2556

1. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  สำหรับนักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2536

2. นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ แต่เกิดในปี พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2535 ที่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ฯ ปีการศึกษา 2556

และทำการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารไว้ ณ สถานศึกษาเดิม นักศึกษาผู้นั้นต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่เมื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในปีแรก

ขอให้มาดำเนินการยื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th

ประกาศเมื่อ วันที่ 19 ก.ค.2556

ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ดาวน์โหลดรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2556
4.1 MiB
1843 Downloads
Details