ส.สิ่งทอร่วมสนช.หนุน’อีโค่ ไฟเบอร์’เส้นใยชีวภาพ หวังเส้นใยสร้างสรรอุตสาหกรรมของไทยลดใช้ปิโตรเคมี

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หนุน Polylacticacid (PLA) เส้นใยจากพืช สร้างสรรค์สู่สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการวิถีไทยก้าวไกลสู่แฟชั่น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำกระบวนการสังเคราะห์ เพื่อเปลี่ยนเป็นอนุพันธ์พอลิเมอร์Polylactic Acid หรือ PLA วัตถุดิบเพื่อผลิตภัณฑ์พลาสติก และสิ่งทอได้ เช่นเดียวกับเม็ดพลาสติกจากปิโตเคมี แต่สามารถย่อยสลายได้เองเมื่อนำไปฝังกลบในดินหรือในโรงหมักปุ๋ยอินทรีย์จึงลดการปล่อยก๊าซเรือยกระจกถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และอาเซียน

นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า โครงการวิถีไทยก้าวไกลสู่แฟชั่น ภายใต้งบสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่ใช้การตลาดนำการผลิต มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) โดยนำความคิดสร้างสรรค์ ดึงวัฒนธรรมมาผสมผสานเทคโนโลยีวิจัย และสร้างนวัตกรรม พัฒนานักออกแบบ รวมทั้งพัฒนาตลาดควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ คือการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวคิดการพัฒนาเส้นใยชีวภาพ หรือ Eco Fiber ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะมันสำปะหลังซึ่งมีผลผลิตค่อนข้างมากต่อปี ใช้เทคโนโลยีแปรรูปได้ผลลัพท์เป็น พลาสติกชีวภาพในรูปเม็ดชิพ PLA ก่อนนำมาฉีดเป็นเส้นใย PLA (Poly lactic acid) เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอทดแทนการใช้เส้นใยพอลิเอสเตอร์ (Polyester) ที่ผลิตจากเม็กพลาสติกที่มีต้นกำเนิดจากปิโตเคมีซึ่งย่อยสลายยาก และเป็นชนวนเหตุสภาวะเรือนกระจกโดยปัจจุบันเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ถือเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอกว่า 42.8 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ เส้นใยฝ้าย 34.1 เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆ อาทิไนลอน อะคริลิค พอลิพรอพิลีนในขณะที่การใช้งานเส้นใย PLA ในไทยยังเป็นเรื่องใหม่ต้องพัฒนา ทั้งในส่วนของเม็ดเรซิน PLA ต้องวิจัยให้เหมาะสมกับการใช้งานในสิ่งทอ โดยปัจจุบันไทยมีเพียงผู้ประกอบการรายเดียวที่ นำเข้าเม็ดชิพดังกล่าวโดยยำมาผลิตเป็นผ้า Non woven และส่งออกไปยังต่างประเทศทั้งหมด

ด้าน ดร.วันทนีย์ จองคำ ผู้อำนวยการส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “สนช.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการแผนที่นำทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก พ.ศ.2551-2558 เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภูมิภาค (Bioplastics Hub) ได้อย่างรวดเร็วซึ่งได้กำหนดให้อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายสอดคล้องกับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ ทั้งนี้ในปลายปี 2556 สนช. จะได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการนวัตกรรมพัฒนากระบวนการผลิต “Texio” เส้นใยยาวจากพลาสติกชีวภาพชนิด PLA ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สนช. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบริษัทเอกชนผู้ผลิตเส้นใย 3 บริษัท เพื่อสร้างให้เกิดแบรนด์ “เส้นใย PLA Thailand” ซึ่งมีคุณลักษณะเด่นเฉพาะ เช่น นำไปผสมกับไหม ฝ้าย หรือขนสัตว์ โดยตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบคือเสื้อสูท และเสื้อโปโล”

ในอนาคตสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ สนช. ยังมีแผนการพัฒนาเส้นใย PLA ในอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดเล็ก และขนาดกลาง เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตผ้า PLA ให้ลดขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เพื่อทำให้อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมสามารถผลิตเส้นใย PLA ได้ในต้นทุนที่ต่ำ และลดความยุ่งยากซับซ้อนในการผลิตโดยปกติ อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะปรับปรุงคุณสมบัติของผ้า PLA ให้เหมาะสมกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น อาทิ การเพิ่มคุณสมบัติการหลอมเหลวจาก 160-170 องศาเซลเซียส เป็น 230 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะจะใช้เป็นสิ่งทอสำหรับการประกอบอาหาร การขึ้นรูปเส้นใยให้มีความยาวมากยิ่งขึ้น และการผสมผสานเส้นใยชีวภาพให้สามารถระบายอากาศ และมีความยืดหยุ่นที่สูงขึ้นเพื่อนำไปใช้ในสิ่งทอเพื่อการกีฬา โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การพัฒนากระบวนการผลิตสิ่งทอชีวภาพระดับอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของสิ่งทอพลาสติกชีวภาพให้เกิดขึ้น และเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคต นางสุทธินีย์ กล่าวสรุป

สำหรับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมสิ่งทอ สามารถสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2713-5492-9 ต่อ405 หรือที่ www.thaitextile.org