ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม “โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”  วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี