พิธีหล่อพระพุทธรูปประจำ ‘มทร.ธัญบุรี’ หน้าตัก ๔๕ นิ้ว ศิลปะอินเดียแบบคุปตะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประกอบด้วย ๑๐ คณะ และ ๑ วิทยาลัย ได้แก่ ๑.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๒.คณะบริหารธุรกิจ ๓.คณะศิลปศาสตร์ ๔.คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๕.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๖.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ๗.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๘.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙.คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๑๐.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ๑๑.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ๒๖,๕๖๖ คน มีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ ๑,๘๐๐ คน

เนื่องจากที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยยังไม่มีพระพุทธรูปประจำสถาบันประดิษฐานมาก่อนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้มีการจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคล และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยที่จัดสร้างขึ้นนี้เป็นประพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก ๔๕ นิ้ว ออกแบบโดย รศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดย รศ.สุวัฒน์ กล่าวถึงแนวคิดในการออกแบบพระพุทธรูปปางสมาธิองค์นี้ว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันแห่งการศึกษา จึงได้มุ่งเน้นในเรื่องของ สติ สมาธิ ปัญญา โดยด้านบนสุดตรงพระเศียรมีลักษณะเป็น “ดอกบัวตูม” เปรียบเหมือนปัญญา และมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใน จ.ปทุมธานี ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัว พระพุทธรูปจะนั่งขัดสมาธิเพชร ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปยุคเชียงแสน ในส่วนของพระวรกายจีวร ได้รับแนวคิดมาจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ ประทับนั่งอยู่บนฐานบัว โดยมีขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว เนื่องจาก ๔+๕ = ๙ เลขมงคล หมายถึง พระพุทธรูปองค์นี้ได้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๙ และแสดงถึงความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ทางด้านสติ สมาธิ ปัญญา ในเรื่องของความงาม ความดี และความจริง ความงามในส่วนของ พระพุทธศิลปะ ความดีในส่วนของพระพุทธศาสนา และความจริง ในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และพึงน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า

กำหนดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปใน

หน้าตัก ๔๕ นิ้ววันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๕๙ น. ณ ลานอนันตรังสรรค์ มทร.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาเป็นอย่างยิ่งจาก สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

รายนามพระคณาจารย์ที่นั่งปรกอธิษฐานจิตในพิธีเททองและพิธีพุทธาภิเษกครั้งนี้ ประกอบด้วย สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร, พระสุนทรธรรมานุวัตร (หลวงพ่อเอียด) วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา, พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงปู่เพิ่ม) วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา, พระครูประสิทธิวิหารคุณ (หลวงปู่สำรอง) วัด มุจลินทสราราม จ.สระบุรี, พระครูโสภณถิรคุณ (หลวงพ่อสุนทร) วัดหนองสะเดา จ.สระบุรี, พระครูวิชัยกิจจารักษ์ (หลวงพ่ออุดม) วัดพิชัย สงคราม จ.พระนครศรีอยุธยา, พระครูสิริบุญาเขต (หลวงพ่อมี) วัดม่วงคัน จ.อ่างทอง, พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ (หลวงพ่อพูน) วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา และ พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญการกุศล เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยทั่วกัน และหากผู้ใดมีชนวนมวลสาร แผ่นทองลงอักขระเลขยันต์ที่จะร่วมบริจาคเททองหล่อพระดังกล่าวมหาวิทยาลัย ยินดีรับบริจาค หรือประสงค์จะร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบการจัดสร้างพระพุทธรูปและศาลาประดิษฐาน สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี โทร.๐-๒๕๔๙-๔๙๙๐ ถึง ๔ หรือที่ www.rmutt.ac.th