เสนอ “ประเสริฐ” นั่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ มทร.ธัญบุรี ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่แทน รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนปัจจุบันซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 14 ส.ค.2556 โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีการลงมติและคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์เลือก รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นว่ากระบวนการสรรหาในครั้งนี้ขัดกับกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสามารถ ยื่นคัดค้านการสรรหาได้ ภายใน 15 วันนั้น ล่าสุดครบกำหนด 15 วันแล้ว ไม่มีผู้ยื่นคัดค้าน รศ.ดร.ประเสริฐ และกระบวนการสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในครั้งนี้ ดังนั้น ตนในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยจึงได้ลงนามเสนอชื่อ รศ.ดร.ประเสริฐ เป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ไป ยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆของ รศ.ดร.ประเสริฐว่าเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบกระบวนการสรรหาต่างๆ ในทุกขั้นตอน ก่อนเสนอรายชื่อให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาลงนามเพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป.