มทร.จ่อคิวห้ามขายสุราธัญบุรีกำหนดพื้นที่รอบมหา’ลัย

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวถึงปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขรอบมหาวิทยาลัย ว่า เรื่องดังกล่าวตนมีแนวคิดที่จะดำเนินการไปในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้มีการกำหนดพื้นที่ 300 เมตรรอบมหาวิทยาลัย เป็นเขตควบคุมการจำหน่ายสุรา ซึ่งในส่วนของ มทร.ธัญบุรีนั้น ตนได้รายงานเรื่องนี้ให้นายวิรัช โหตระ ไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้รับทราบและทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อขอประชามติร่วมกัน ให้มีการกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนว่าควรเป็น 300-500 เมตรห้ามจำหน่ายสุรา ซึ่งในเบื้องต้นตนได้มีการหารือกับนายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม นายก อบต.คลองหก ซึ่งดูแลสิ่งก่อสร้างในพื้นที่คลอง 6 ได้ทราบข้อมูลว่ามีการขออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย แต่มีการดัดแปลงเป็นร้านเหล้า ซึ่งนายก อบต.คลองหกได้รับปากว่าจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

“ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องทำงานในแบบบูรณการ ทำงานร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ชี้แจ้งให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อลำพังไม่ได้ ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ตนต้องขอขอบคุณนายสุวิทย์ คำดี นายอำเภอคลองหลวง ที่ลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง”

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมหน่วยงานราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง ได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องของการจัดระเบียบหอพักให้มีการแยกชายหญิงตาม พ.ร.บ.หอพัก 2507 เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการลักทรัพย์ ปัญหาทะเลาะวิวาท ซึ่งเรื่องนี้ตนมองว่าหน่วยงานพัฒนาสังคมและมนุษย์ (พมจ.) จะต้องเข้ามามีบทบาท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป