มทร.ธัญบุรีสร้างพระพุทธรูป

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีจะจัดสร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเป็นประพุทธรูปปางสมาธิ ออกแบบโดย รศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี ขนาดหน้าตัก 45 นิ้ว ประดิษฐานไว้ที่ มทร.ธัญบุรี เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้กราบไหว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ด้าน รศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ กล่าวว่า แนวคิดในการออกแบบพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยนั้น จะมุ่งเน้นในเรื่องของสติ สมาธิ ปัญญา เนื่องจาก มทร.ธัญบุรีเป็นสถานศึกษา โดยด้านบนสุดตรงพระเศียรลักษณะจะเป็นดอกบัวตูม เปรียบเหมือนปัญญา ประกอบกับที่ตั้งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใน จ.ปทุมธานี พระพุทธรูปจะนั่งขัดสมาธิเพชร ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุคของเชียงแสน ในส่วนของพระวรกายจีวร ได้รับแนวคิดมาจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ นั่งอยู่บนฐานบัว ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญตราประจำพระองค์ (สธ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประดิษฐานบนผ้าทิพย์ของพระพุทธรูป เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจำทุกปี

สำหรับพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปจะมีขึ้นวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 12.59  น. ณ ลานอนันตรังสรรค์ มทร.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยได้รับเมตตาจาก สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระเกจิดัง 8 รูป ร่วมพุทธาภิเษกในพิธีดังกล่าว ผู้สนใจสอบถามได้ที่ โทร.0-2549-4990-4 หรือ www.rmutt.ac.th