หนุนจัดโซนนิ่งร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยแบบ มธ.

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขรอบมหาวิทยาลัยว่า ตนมีแนวคิดที่จะดำเนินการไปในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ที่ได้มีการกำหนดพื้นที่ 300 เมตรรอบมหาวิทยาลัยเป็นเขตควบคุมการจำหน่ายสุรา ซึ่งในส่วนของ มทร.ธัญบุรีนั้น ตนได้รายงานเรื่องนี้ให้นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้รับทราบและทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อขอประชามติร่วมกัน ให้มีการกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนว่า ควรเป็น 300-500 เมตรห้ามจำหน่ายสุรา ซึ่งในเบื้องต้น ตนได้หารือกับนายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม นายก อบต.คลองหก ซึ่งดูแลสิ่งก่อสร้างในพื้นที่คลอง 6 ได้ทราบข้อมูลว่า มีการขออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย แต่มีการดัดแปลงเป็นร้านเหล้า โดยนายก อบต.คลองหกได้รับปากว่าจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น และต้องขอขอบคุณนายสุวิทย์ คำดี นายอำเภอคลองหลวงที่ลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง
“ในการ ประชุมหน่วยงานราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง ได้หยิบยกประเด็นเรื่องการจัดระเบียบหอพักแยกชาย-หญิง ตาม พ.ร.บ.หอพัก 2507 เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการลักทรัพย์ ทะเลาะวิวาท โดยเรื่องนี้หน่วยงานพัฒนาสังคมจะต้องเข้ามาควบคุมดูแลอย่างจริงจังตาม กฎหมาย” รศ.สุจิระ กล่าว.