ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556

สาขาวิชาที่รับสมัคร
1.  การตลาด
2.  การจัดการ
3.  ระบบสารสนเทศ
4.  การบัญชี
5.  ธุรกิจระหว่างประเทศ

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
134.7 KiB
1332 Downloads
Details

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
188.6 KiB
796 Downloads
Details
ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น
47.9 KiB
1031 Downloads
Details