มทร.ธัญบุรีฟุ้ง สาขาอาหารและโภชนาเจ๋ง สถานประกอบการแห่ร่วมมือเพียบ

น.ส.จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า  ขณะนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับความสนใจจากนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก โดยในปีการศึกษา 2556 มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนต่อในสาขาอาหารและโภชนาการ 500 คน แต่คณะฯไม่สามารถรองรับความต้องการของนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อได้หมด โดยในสาขานี้หลักสูตร4 ปี สามารถรับได้ประมาณ 90 คน ส่วนหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี รับได้ประมาณ 60 คน  ซึ่งหลักสูตรนี้ จะเน้นการเรียนการสอนด้าน Cooking  Nutrition และ Science  โดยการทำอาหารจะต้องมีการเชื่อมโยงในเรื่องของโภชนาการ วิทยาการประกอบอาหาร วิทยาการทางการอาหาร จุลชีวะ หรือสุขาภิบาล  ส่วนสาขาอุตสาหกรรมอาหารมีผู้สมัครประมาณ 100 คน แต่สามารถรับได้เพียง 60 คนเท่านั้น ซึ่งการเรียนการสอนจะเกี่ยวกับ Food service Industry

ทั้งนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลให้ปัจจุบันมีสถานประกอบการจำนวนมาก ได้ร้องขอให้มทร.ธัญบุรี ผลิตบัณฑิตให้มากขึ้น เพราะงานทางด้านภาคบริการ อุตสาหกรรมอาหาร มีการขยายฐานการลงทุนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ทำให้มีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้  ซึ่งในเรื่องที่เกิดขึ้นคณะฯไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ติดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ หรืออาจารย์ด้านอาหาร เนื่องจากการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีนโยบายที่จะสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ แต่บุคลากรที่เข้ามาสอนสายวิชาการการส่วนใหญ่จะสำหรับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสอนด้านอาหารได้  ดังนั้นคณะฯ จึงแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบการอาหาร(เชฟ) เข้ามาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะด้านในแต่ละวิชาแทน

นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือ กับหน่วยงาน และสถานประกอบการในการที่จะส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการให้มากขึ้น เช่น ทางด้านโภชนาการจะส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในโรงพยาบาล ด้านอาหารจะส่งไปที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือสถานประกอบการที่เป็นเฟรนไชส์ของธุรกิจอาหาร ทั้งนี้การที่นักศึกษาเข้าฝึกงานสหกิจ ยังสถานประกอบการเอกชน จะส่งผลดีกับนักศึกษาในเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพราะหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถรองรับได้เท่ากับภาคเอกชน รวมถึงในวิชาเลือกเสรี คณะฯ ยังได้มีการประสานงานไปยังสถานประกอบการ เพื่อจัดส่งนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษาเพิ่มอีก 1 ภาคการศึกษา โดยสถานประกอบการจะสนับสนุนโดยการผู้เชี่ยวชาญในการที่จะสอนนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเมื่อฝึกงานสหกิจศึกษาสำเร็จเรียบร้อยแล้ว สถานประกอบการก็จะสามารถรับนักศึกษาเข้าทำงานต่อได้ทันที      โดยไม่ต้องสอนงานเพิ่มให้

“แม้ว่าขณะนี้ทั้งประเทศไทยจะมีสถานศึกษาที่เปิดสอนด้านอาหารและโภชนาการอยู่หลายแห่ง แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ กลับมีความต้องการนักศึกษาของมทร.ธัญบุรีเข้าร่วมงานด้วย เพราะมหาวิทยาลัยจะเน้นให้นักศึกษามีความรู้ครบทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย  Cooking  Nutrition และ Science     ทำให้ก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจะมีสถานประกอบการเข้ามาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อไปทำงานอย่างต่อเนื่อง” คณบดีคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ กล่าวในที่สุด