ประกาศผลผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น UNLUCKY

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น UNLUCKY ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง RMUTT-HIU มีดังต่อไปนี้

1. นางสาวเกศินี เขียนวารี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
2. นางสาวจุฬารัตน์ จอมทอง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3. นายณัฐวัตร คงแสงบุตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
4. นายอิทธิ เพ็ญโรจน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
5. นายจิตกร ภิรมย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
6. นายสิรภพ คุณโชติ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
7. นายนพพร ฉิมสาคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
8. นายมารุต กีรติวโรฬาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
9. นายสันติวงษ์ ศรีคำทา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
10. นายอามิน ปล่องทอง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยHokkaidoInformationUniversityโดยมีกำหนดการดังนี้

11 – 22 สิงหาคม 2556 Workshop I ทำกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

28 สิงหาคม – 8 กันยายน 2556 Workshop II ทำกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยHokkaidoInformationUniversityเมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวต่อคณะกรรมการฯ ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 1312 นักศึกษาคนใดไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-791-5478 อีเมล์ uravis_t@yahoo.com

ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อสั่งพิมพ์ 

ประกาศผลผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น UNLUCKY
76.4 KiB
422 Downloads
Details