นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยราชการ และภาคเอกชนรวม 28 หน่วยงาน กำหนดการจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่โปรดเกล้า พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมี พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ในวันวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556

จึงขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต นักศึกษาร่วมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 ถึง วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียดการจัดงานและแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
958.0 KiB
2536 Downloads
Details