แผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน

หลังจากกระบวนการบีบเอาน้ำมันจากการรีดน้ำมันปาล์มออกจนหมดแล้วจะเหลือ เส้นใยปาล์มน้ำมัน โดยคุณสมบัติของเส้นใยปาล์มน้ำมันคือ เหนียว ทน จึงนิยมนำไปทำโซฟา และเป็นที่ทราบดีว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อผลิตน้ำมันปาล์ม ที่เหลือคือเส้นใยที่มีเป็นจำนวนมาก ด้วยแนวคิดที่ต้องการเพิ่มมูลค่า และใช้วัสดุที่เหลือจากกรรมวิธีการผลิตน้ำมันปาล์ม จึงทำให้ นายกิตติชาติ โหมาศวิน อาจารย์นักวิจัยจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หันมาวิจัยและใช้เส้นใยปาล์มน้ำมันมาอัดแผ่นเป็นฉนวนดูดซับเสียงขึ้น โดยอัดขึ้นรูปเส้นใยปาล์มน้ำมันให้เป็นแผ่นด้วยกรรมวิธีการอัดร้อน กำหนดช่วงความหนาแน่นระหว่าง 200-400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ความหนา 12.5 และ 20 มม. อุณหภูมิในการอัด 150 องศาฯ แรงที่ใช้ในการอัดอยู่ระหว่าง 25-30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เวลาในการอัด 8 นาที ใช้กาว pMDI ร้อยละ 5-7 ทดสอบการดูดซับเสียงในกล่องทดสอบ

จากนั้นนำไปทดสอบคุณสมบัติการดูดซับเสียงตามระดับความดัง (dB) แล้วพบว่าแผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาล์มน้ำมันสามารถดูดซับเสียงได้ดีกว่า ฉนวนดูดซับเสียงตามท้องตลาด โดยแผ่นปาล์มน้ำมันสามารถดูดซับเสียงได้สูงสุดที่ร้อยละ 29.42 ที่ความหนาแน่น 400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความหนา 20 มม. และฉนวนดูดซับเสียงตามท้องตลาดสามารถดูดซับเสียงได้สูงสุดที่ร้อยละ 26.46 ส่วนผลการทดสอบคุณสมบัติการดูดซับเสียงแยกย่านความถี่ (Hz) พบว่าแผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาล์มน้ำมันสามารถดูดซับเสียงได้ดีที่ย่าน ความถี่ระดับกลาง-ระดับสูง (500-2,000 Hz)

แผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาล์มน้ำมัน ที่ความหนาแน่น 400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ปริมาณกาว 5% และ7% มีคุณสมบัติด้านกายสมบัติและกลสมบัติผ่านเกณฑ์ของ Strength and mechanical properties of Soft boards (Library of Congress Cataloging-In-Publication Data) ซึ่งปริมาณกาว 5% เหมาะสมในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม