20120628-25

คณะกรรมการทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการ และพัฒนาระบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษา (กพอ.) คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี