คอลัมน์ ข้าราษฎร: กพอ. กพศ. กพพ.

สายสะพาย

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นอกจากคณะกรรมการบริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปีแล้ว มีคณะกรรมการทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการ และพัฒนาระบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษา (กพอ.) คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี

ขณะนี้คณะกรรมการ กพศ.ครบวาระเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 กพอ.และ กพพ.ครบวาระ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะซึ่งผ่านกระบวนการสรรหามาตามข้อกำหนดแล้ว ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ถึง 23 มิถุนายน 2559 ดังนี้

คณะกรรมการ กพอ. (ประธานกรรมการ 1 ท่าน กรรมการ 9 ท่าน)

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ พงษ์สามารถ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

คณะกรรมการ กพศ. (ประธานกรรมการ 1 ท่าน กรรมการ 9 ท่าน)

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ไกรวุฒิ เกียรติโกมล นายเขมทัต สุคนธสิงห์ นายคมสัน โพธิ์คง ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี พลโท นิวัติ บูรณะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา อ่องอารี ดร.พรชัย มงคลวนิช ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์

คณะกรรมการ กพพ. (ประธานกรรมการ 1 ท่าน กรรมการ 9 ท่าน)

ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์

นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล รองศาสตราจารย์อรุณี วิรยะจิตรา รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ สำรอง 1 ท่าน ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์