ขอเชิญชวน ประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน 5/2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน 5/2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “อย่าซื้อที่ดิน สปก.4-01 ภบท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า”   เนื่องด้วยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดการประกวดเรียงความ ประจำปี 2556 (ปีที่ 5) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการนำเสนอแนวทางในการรักษาป่า โดยอย่าซื้อที่ดิน สปก.4-01 ภบท.5 เพราะผิดกฎหมายและเป็นการทำลายป่า มูลนิธิฯ จึงขอเชิญท่านผู้สนใจส่งเรียงความเข้าประกวด 

ประเภท

1.  มัธยมศึกษา (ตอนต้น ตอนปลายและ ปวช.)
2.  อุดมศึกษา (ปวส. ปริญญาตรี)
3.  ประชาชนทั่วไป (รวมผู้ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  >>Click<<