เชิญร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ประจำปีการศึกษา 2556 (PTT YOUTH CAMP 2013)

25540828_616

ด้วยบริษัท  ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. (PTT YOUTH CAMP) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา สำหรับในปี 2556 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ ปตท. (PTT YOUTH CAMP 2013) ขึ้นในหัวข้อ “นวัตกรรม สร้างอนาคต : Innovation Creates The Next” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเป้นนักคิด นักประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์โครงการสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ ได้แก้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่า) ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร

เชิญร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ประจำปีการศึกษา 2556 (PTT YOUTH CAMP 2013)
1.7 MiB
856 Downloads
Details

แสดงความคิดเห็น