เชิญร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ประจำปีการศึกษา 2556 (PTT YOUTH CAMP 2013)

ด้วยบริษัท  ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. (PTT YOUTH CAMP) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา สำหรับในปี 2556 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ ปตท. (PTT YOUTH CAMP 2013) ขึ้นในหัวข้อ “นวัตกรรม สร้างอนาคต : Innovation Creates The Next” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเป้นนักคิด นักประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์โครงการสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ ได้แก้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่า) ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร

เชิญร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ประจำปีการศึกษา 2556 (PTT YOUTH CAMP 2013)
1.7 MiB
1084 Downloads
Details