การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบสอง)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2556   เมื่อวันที่ 29, 30 และ 31 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ  เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนยังไม่เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา (รอบสอง) ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 07.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล สำนักงานอธิการดี ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดปฐมนิเทศ (รอบสอง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ (รอบแรก)  ไปเข้ารับการปฐมนิเทศตามวันที่กำหนด และให้ปฏิบัติดังนี้

1.   การแต่งกาย  ให้นักศึกษาแต่งกายสวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดโปโล กางเกงขายาวทรงสุภาพสีดำหรือสีกรมท่า และสวมรองเท้าผ้าใบ (สะอาด)

2.   การลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษา ให้นักศึกษาไปลงทะเบียนปฐมนิเทศ ระหว่างเวลา  07.00 – 08.30 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศ : การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2556 (รอบสอง)
163.3 KiB
531 Downloads
Details
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่เข้าปฐมนิเทศ (รอบสอง)
74.8 KiB
795 Downloads
Details
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้าปฐมนิเทศ (รอบสอง)
101.1 KiB
1975 Downloads
Details
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่เข้าปฐมนิเทศ (รอบสอง)
88.5 KiB
1198 Downloads
Details
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่เข้าปฐมนิเทศ (รอบสอง)
71.4 KiB
720 Downloads
Details