ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง ผลการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ