มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: มุ่งผลิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มุ่งผลิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ”  เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลกอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญใการจัดการเรียนการสอนวิชาการด้านบริหารธุรกิจมายาวนานกว่า 30 ปี โดยมีจุดเด่นในด้านคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

แสดงความคิดเห็น