มทร.ธัญบุรี เผยแนวปั้นบัณฑิตเทคโนคหกรรรม

น.ส.จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับความสนใจจากนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก โดยในปีการศึกษา 2556 มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนต่อในสาขาอาหารและโภชนาการ 500 คน แต่คณะไม่สามารถรองรับความต้องการของนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อได้หมด โดยในสาขานี้หลักสูตร 4 ปี รับได้ประมาณ 90 คน ส่วนหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี รับได้ประมาณ 60 คน ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนการสอนด้านการทำอาหาร โภชนาการและวิทยาศาสตร์ โดยการทำอาหารจะต้องเชื่อมโยงโภชนาการ วิทยาการประกอบอาหาร วิทยาการทางการอาหาร จุลชีวะ หรือสุขาภิบาล ส่วนสาขาอุตสาหกรรมอาหารมีผู้สมัครประมาณ 100 คน รับได้เพียง 60 คนเท่านั้น

น.ส.จีรวัฒน์กล่าวว่า เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตให้มากขึ้น คณะติดปัญหาเรื่องขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ หรืออาจารย์ด้านอาหาร เนื่องจากการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ แต่บุคลากรที่เข้ามาสอนสายวิชาการส่วนใหญ่จะสำหรับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสอนด้านอาหารได้ ดังนั้นคณะจึงแก้ไขปัญหาด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหาร (เชฟ) เข้ามาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะด้านในแต่ละวิชา

นอกจากนี้ยังลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน และสถานประกอบการ ในการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการให้มากขึ้น เช่น ด้านโภชนาการจะส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในโรงพยาบาล ด้านอาหารจะส่งไปที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือสถานประกอบการที่เป็นแฟรนไชส์ของธุรกิจอาหาร ทั้งนี้ การที่นักศึกษาเข้าฝึกงานที่สถานประกอบการเอกชน จะส่งผลดีกับนักศึกษาในเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพราะหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถรองรับได้เท่ากับภาคเอกชน