รุกพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์หนุนการเรียน นศ.

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรีได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์ขึ้นผ่าน www.moodle.rmutt.ac.th เพื่อส่งเสริมระบบดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงอาจารย์กับนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมแบ่งปันความรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ โดยปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 20,698 คน จำนวนรายวิชา 808 รายวิชา และมีอาจารย์เจ้าของวิชา มากกว่า 390 คน ทั้งนี้ ระบบห้องเรียนออนไลน์ของ มทร.ธัญบุรี เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2554 มีรายวิชาเพียง 441 รายวิชาเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าระยะเวลาเพียง 2 ปี คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนารายวิชาเพิ่มขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงกระตุ้นให้อาจารย์พัฒนาสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องมทร.ธัญบุรี จึงได้มีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับอาจารย์ที่มีผลงานนำเสนอสื่อ ผ่านห้องเรียนออนไลน์ดีเด่นขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 รางวัล คือรางวัลสาขาวิชาที่มีการส่งเสริมการใช้ห้องเรียนออนไลน์ และรางวัลอาจารย์ที่มีการพัฒนาเนื้อหาดีเด่น นอกจากนี้ ในอนาคตจะมีการปรับปรุง Versions เพื่อรองรับ Mobile Devices ใช้ User และ Password เดียวกับ WiFi Account พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ร่วมกับ Social Networks เช่น Facebook Youtube รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาสื่อให้เป็นรูปแบบ Inte actinve อีกด้วย