มทร.ธัญบุรีจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียนอบายมุข

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวถึงกรณีมีการจับบ่อนการพนันในพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัยฯ ว่า การปราบปรามสิ่งเสพติดและการพนันเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและออกมาตรการป้องกันและปราบปรามเสมอมา สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นหากมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าไปเกี่ยวข้อง จะปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ขณะที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อไปยังคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ และลงโทษทางวินัย รวมถึงจะทำบันทึกถึงกองพัฒนานักศึกษา เพื่อหารือมาตรการ โดยให้องค์กรนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมหอพัก องค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามาหารือร่วมกัน

ด้านนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยพยายามกวดขันและได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาคิดดี ทำดี ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จึงได้จัดตั้งศูนย์รับร้องเรียนสิ่งเสพติด อบายมุขและสิ่งมึนเมาขึ้น หากผู้ปกครอง นักศึกษาหรือประชาชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยพบเห็นสิ่งผิดปกติ แจ้งได้ที่ โทร.0-2549-3677, 0-2549-3026 และ 0-2549-3676 อี-เมล์ sd@rmutt.ac.th เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต่อไป