สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

ด้วยอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
1.8 MiB
679 Downloads
Details

แสดงความคิดเห็น