เชิญร่วมงานโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2556

เนื่องด้วยภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2556   ณ อาคารนาฏศิลปและดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม เวลา 17.00-20.00 น. และวันพฤหัสบดีที่   25 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. ซึ่งพิธีไหว้นาฏศิลป์ดนตรีนี้เป็นประเพณีที่แสดงถึงการคารวะครูบาอาจารย์ ผู้ที่มีพระคุณด้วยการบวงสรวงบูชา และมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิริมงคลต่อผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งผู้ศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ คีตศิลป์ ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

กำหนดการงานโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปี 2556
56.0 KiB
504 Downloads
Details
แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2556
66.2 KiB
440 Downloads
Details