ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรอง ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552 และดำเนินกระบวนการต่าง ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีทุกขั้นตอนความทราบแล้วนั้น
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้พิจารณา กลั่นกรอง เพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวน 2 ราย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามข้อบังคับว่าด้วยกันสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552 โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับอักษร ดังนี้

1.   รองศาสตาจารย์ ดร.ประเสริฐ   ปิ่นปฐมรัฐ
2.   ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรอง ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
48.8 KiB
758 Downloads
Details