โครงการเถ้าแก่น้อย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เปิดรับสมัครผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. อนุปริญญา หรือปริญญาตรี เข้ารับการอบรมฟรี หลักสูตร

สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ หรือ โครงการเถ้าแก่น้อย อีกทั้ง ยังมีโอกาสได้รับวงเงินสินเชื่อ

เพื่อดำเนินธุรกิจภายหลังจบการอบรม ผู้ที่สนใจสามารถลิงค์เข้าไปดูรายละเอียดโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

http://www.studentloan.or.th/detailoperater.php?id=513

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามโทร. 02-6104824