ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูลบัตรนักศึกษา ครั้งที่ 3

นักศึกษาที่มาขึ้นทะเบียนและบันทึกภาพ   บันทึกภาพในวันที่ 6-7 เมษายน 2556

<<คลิกเข้าสู่ระบบ>>

นักศึกษาที่มาขึ้นทะเบียนและบันทึกภาพในในวันที่ 26 พฤษภาคม 2556

<<คลิกเข้าสู่ระบบ>>

**กำหนดการยืนยันข้อมูล ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.56 ถึงวันที่ 1 ก.ค. 56**