มทร.ธัญบุรีชื่นชมนายอำเภอคลองหลวง กรณีปราบปรามยาเสพติดในมหาวิทยาลัย

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวถึงกรณีบุกจับบ่อนการพนันใกล้มทร.ธัญบุรี ว่า เรื่องสิ่งเสพติด และการพนัน เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและออกมาตรการป้องกันและปราบปรามเสมอมาซึ่งกรณี ที่เกิดขึ้นหากมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าไป เกี่ยวข้องก็จะปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายแต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น ก็จะมีการ ส่งรายชื่อไปยังคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ และลงโทษ ทางวินัยเพื่อไม่ให้กระทำผิดซ้ำอีก รวมถึงจะมีการทำบันทึกถึงกองพัฒนานักศึกษา เพื่อหารือมาตรการโดยให้ องค์กรนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมหอพัก องค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามาหารือร่วมกันเพื่อการแก้ไขต่อไป เพราะการพนันเปรียบเหมือนยาเสพติด เมื่อติดแล้วเลิกยาก จะทำให้การเรียนตกต่ำลง ซึ่งการจับกุมในครั้งนี้ ตนรู้สึกชื่นชม นายสุวิทย์ คำดี นายอำเภอคลองหลวงเป็นอย่างมากที่ให้ความสนใจและเอาใจใส่ในปัญหาที่เกิดขึ้น จนเกิด การจับกุมในที่สุด