มทร.ธัญบุรีดึง 4 ชาติตั้งสมาคมสีแห่งเอเชียขยายป.เอก-วิจัยตลาด

นายวิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น เกาหลีจีน และไต้หวัน ก่อตั้งสมาคมสีแห่งเอเซีย ขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-14 ธ.ค.56 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ภายใต้แนวคิด Blooming Color For Life ซึ่งได้รับเกียรติจากนักวิจัยอาวุโสจากประเทศสมาชิกบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ เช่น สีอะไรที่เหมาะสมกับหน้าและผม สีที่ใช้ในชีวิตประจำวันกลไกของการมองเห็น แสง สี และเทคนิคในการจัดแสดงสิ่งของ การเปรียบเทียบการชอบสีสินค้าของชาวอาเซียน การประเมินความแตกต่างของภาพดิจิตอล สำหรับประเทศไทยจะเป็นการนำเสนอเรื่อง สีของบัวไทยเป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักวิจัยจาก 5 ประเทศในรูปแบบของโปสเตอร์และการนำเสนอครอบคลุมหัวข้อวิจัย ด้าน Color Vision, Color Psychology, Color Design, Color Application, และColor Technology ในความหลากหลายของอุตสาหกรรม นักวิจัยท่านใดจะเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย ขอให้ส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณา aca2013@rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.56

“การที่ มทร.ธัญบุรี ได้รับเกียรติให้จัดการประชุมครั้งนี้ เพราะมีปัจจัยความพร้อมสนับสนุนในการจะเปิดหลักสูตรปริญญาเอก วิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา Human Vision &Color Science ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่สำหรับประเทศไทย และมีศูนย์วิจัยสี ที่ทันสมัยเทียบเท่าระดับศูนย์วิจัยสีนานาชาติ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถสร้างนักวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมายของชาติในอนาคต” นายวิชัย กล่าว