งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2556

ประกวดแพะ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 11-13 มิถุนายน 2556 ที่ลานนิทรรศการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) บริเวณถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 34 อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมภายในงาน

– ประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทาน ประกวดแพะแฟนซี ประกวดธิดาแพะ แข่งขันอาหารเมนูแพะ ประกวดเรียงความ ถ่ายรูปแพะ ให้นมแพะ แพะนำโชค ตลาดนัดซื้อขายแพะ
– การประชุมทางวิชาการ การจัดเวทีเสวนาทางการเกษตร การจัดประชุมเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ นิทรรศการความรุ้และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ สาธิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแพะ
– การออกร้านจากฟาร์มและเกษตรกร นิทรรศการของส่วนราชการ และสถาบันการศึกษา การให้บริการคลีนิกปศุสัตว์ ตลอดจรกิจกรรมอื่นๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม