มทร.ธัญบุรี เปิดศูนย์ประสานรักน้องใหม่

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการรับน้องรุนแรง รวมถึงเรื่องร้องเรียน การรับข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมทุกๆ กิจกรรม ในช่วงเปิดเทอมที่จะช่วยบรรเทาเรื่องราวทุกข์ต่างๆ ของนักศึกษาใหม่และยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดเหตุต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดตั้ง “ศูนย์รักน้องใหม่” ขึ้นมา

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญในการดูแลนักศึกษาใหม่ เนื่องจากอยู่ในระยะปรับตัวเพื่อเข้ากับสถานที่และสังคมใหม่ ตนได้กำชับให้ผู้บริหาร คณาจารย์ รุ่นพี่ในการดูแลนักศึกษาใหม่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีความรู้สึกอบอุ่น มหาวิทยาลัยฯ ได้มีมาตรการกำหนดเกี่ยวกับกิจกรรมการรับน้องใหม่ไว้ชัดเจน โดยต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่มีความรุนแรง และเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยอนุญาตให้จัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยฯ และตนได้สนับสนุนอย่างเต็มที่กับสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมวิทยุสมัครเล่น และหน่วยงานต่างๆ ในการเปิดศูนย์รับร้องเรียนรับน้องใหม่ขึ้น เพื่อป้องกันและช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

“ตั้ม” นายชาติชาย บุญตอม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานสภานักศึกษา และประธานศูนย์รักน้องใหม่ เล่าว่า ปีที่ 3 ของการเปิดศูนย์รักน้องใหม่ เพื่อเป็นการระวังเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดได้ล่วงหน้า ดูแลการจัดกิจกรรมการรับน้อง และประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย และที่สำคัญลดความกังวลใจของผู้ปกครอง ในเรื่องข่าวการรับน้องที่รุนแรง โดยรับอาสาสมัครจากสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และชมรมวิทยุสมัครเล่น เข้ามาทำงาน หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป โดยอาสาสมัครที่เข้ามาทำงาน คือ ตัวแทนจากคณะต่างๆ ในการเฝ้าระวังความรุนแรงในการรับน้อง

“เมย์เจอร์” นางสาวกนกวรรณ ตันสาร นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ นายกองค์การนักศึกษา และรองประธานศูนย์รักน้องใหม่ เล่าว่า ประเพณีในการรับน้องใหม่ ได้สืบทอดกันมานาน แต่ทุกวันนี้ประเพณีดีๆ ได้เปลี่ยนไป ดังนั้นในการเฝ้าระวังความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้น จะดีต่อตัวนักศึกษาเอง ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยทุกคนเข้ามาเพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต รุ่นพี่ต้องการให้น้องมีความสามัคคีกันในคณะ แต่ละคณะมีวิธีในการรับน้องที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเพื่อให้การรับน้องไปในทิศทางที่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดศูนย์รักน้องใหม่ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นช่องทางที่สามารถรับเสียงสะท้อนจากรุ่นน้องได้

“เนส” นายปวเรศ ศรีเทพ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ประสานงานศูนย์รักน้องใหม่ เล่าว่า ศูนย์รักน้องใหม่ ศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นมาเป็นปีที่ 3 โดยการ่วมมือของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และชมรมวิทยุสมัครเล่น ระยะเวลาในการตั้งศูนย์ 1 เดือน เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ซึ่งในการปฏิบัติงานจะมีสมาชิกประจำศูนย์หมุนเวียนกันไป โดยแบ่งเป็น สภานักศึกษา 3 คน องค์การนักศึกษา 3 คน และชมรมวิทยุ 9 คน ซึ่งศูนย์รักน้องใหม่ จะเฝ้าและสังเกตสถานการณ์ รับฟังความคิดเห็นของน้องใหม่ ที่ต้องการร้องเรียนการรับน้องรุนแรงผ่านโทรศัพท์ 02-549-3020 , 02-549-3685 ทางแฟนเพจ ร้องทุกข์สภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี หรือ www.webboard.rmutt.ac.th นอกจากนี้ ยังรับฟังปัญหาและคอยให้คำแนะนำน้องนักศึกษาใหม่ทุกคน

“ต้นทุน” นายอภิวัฒน์ บุตตะชา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขานาฏศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น เล่าว่า ในการปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานรักน้องใหม่ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มทร.ธัญบุรี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในการติดต่อและประสานงานในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการแจ้งเหตุการณ์ในศูนย์ประสานงานรักน้องใหม่ ที่ได้มีการจัดกิจกรรม ในช่วงเดือน มิ.ย. โดยมีการเฝ้าตระเวนตรวจตราภายในมหาวิทยาลัย และรอบๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ทำงานประจำศูนย์วิทยุ ความถี่วิทยุ AR 144.2375 MHZ และความถี่วิทยุ CB ช่อง 43 tone 123 ในการดูแลความเรียบร้อยในการรับน้องและป้องกันการรับน้องรุนแรง

“ศูนย์รักน้องใหม่” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ศูนย์กลางในการรับความคิดเห็น เสียงสะท้อนของน้องใหม่ หรือแม้กระทั่งผู้ปกครอง ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น หรือผู้ที่ถูกกระทำโดยมิชอบ “รับน้องใหม่ ต้องทำให้น้องรัก” ตั้ม ประธานศูนย์รักน้องใหม่ มทร.ธัญบุรี กล่าวทิ้งท้าย
ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

0-2549-4994