ยกเลิกประกาศผลการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2556

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2556 ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการประมวลผลคะแนนทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) จึงขอยกเลิกบัญชีรายชื่อแนบท้ายผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังกล่าาว และให้ใช้บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

ยกเลิกประกาศผลการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/255
89.7 KiB
836 Downloads
Details