ตารางสอบวัดระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ (Oxford) ครั้งที่ 2

ตรวจสอบข้อมูลตารางสอบวัดระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ(Oxford) และรายละเอียดต่าง ๆ ของการสอบ ระหว่างวันที่ 7-10  มิถุนายน  2556 ณ อาคาร iWork@Rt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

***นักศึกษาที่ตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่พบข้อมูล หรือขาดสอบในรอบแรก ให้นักศึกษามาติดต่อเพื่อสอบเพิ่มเติมที่เคาร์เตอร์บริการ อาคาร iWork@Rt ในวันเวลาที่จัดสอบ

คู่มือการเข้าสอบวัดระดับ เพื่อดูตัวอย่างก่อนเข้าสอบ สามารถทำการสอบได้เฉพาะได้ในห้องสอบเท่านั้น

คู่มือการเข้าสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ Oxford Online Placement Test
652.6 KiB
24690 Downloads
Details

 

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
วัดระดับภาษาอังกฤษ Oxford Online Test  ปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


 1. ตารางการสอบตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด  หากไม่สามารถเข้าสอบในวันและเวลาดังกล่าวได้ ให้เข้าสอบตามตารางรอบการสอบใหม่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (จะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง)
 2. การแต่งกาย ชุดสุภาพ
 3.  กรณีเกิดเหตุขัดข้องเหตุสุดวิสัยต่างๆให้เข้าสอบ ห้องสอบสำรองที่ทางศูนย์สอบจัดเตรียมไว้ให้
 4. ผู้เข้าสอบเตรียมบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้สำหรับให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบตรวจสอบรายชื่อ ให้ตรงกับรายชื่อผู้เข้าสอบ
 5. ผู้เข้าสอบเซ็นต์ชื่อในเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าสอบ
 6. ผู้เข้าสอบกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ Oxford Online Test  ในห้องสอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง เนื่องจากมีผลต่อการสรุปผลและส่งผลคะแนน
 7. ระยะเวลาการสอบ ทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ชั่วโมง
 8. เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบสอบเสร็จ สามารถออกจากห้องสอบได้ทันที
 9. ห้ามกระทำการทุจริต ไม่ว่ากรณีใดๆ หากตรวจสอบพบ ศูนย์สอบจะรายงานให้ทางมหาวิทยาลัยฯทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
 10. การรายงานผลการสอบจะส่งผ่านโดยระบบการสอบออนไลน์ Oxford Online Test ทาง e-mail address  ที่ผู้เข้าสอบได้กรอกไว้ในระบบ  และศูนย์สอบจะส่งข้อมูลรายงานระดับคะแนนให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษต่อไป
 11. ผู้เข้าสอบที่มีผลการสอบผ่านระดับที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด สามารถเทียบโอนการลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย

ในการทดสอบภาษาอังกฤษ  ระบบจะส่งผลคะแนนของท่านไปทาง e-Mail ที่ท่านให้ไว้หลังจากนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผลการทดสอบมีการวัดผลโดยอ้างอิงจาก The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  หรือเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาของสหภาพยุโรป คะแนนเต็มคือ 120 คะแนน

การดูผลคะแนนผล

คะแนนจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ส่วนแรกเป็นผลคะแนนรวม ซึ่งได้มาจากคะแนนเฉลี่ยจากส่วนของ Use of English และส่วนของ Listening โดยแต่ละส่วนจะมีคะแนนเต็ม 120 คะแนน

การเทียบผลคะแนนเป็น CEFR level

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อสอบและการดูผลคะแนนการสอบ Oxford Online Test
1.6 MiB
11233 Downloads
Details

ส่งมาที่  email : admin@mail.rmutt.ac.th   เพื่อขอผลการสอบใหม่

หมายเหตุ  สกอ. กำหนดเกณฑ์  เทียบเท่า TOEIC    300  แรกเข้า   และ  500  สำเร็จการศึกษา