ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา รวมจำนวน 2 อัตรา ตามประกาศลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม