มทร.ธัญบุรีขอ’กยศ.’เพิ่มเงินยืมเรียน เผยตัวเลขน.ศ.เดือดร้อนยื่นความจำนงเกินเท่าตัว

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2556 นี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกยศ. ได้จัดสรรเงินให้กับนักศึกษารายใหม่ที่จะเข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรีเพื่อขอกู้ยืมเรียน จำนวน 767 คน คิดเป็นเงินรวมกว่า 33 ล้านบาท แต่ขณะนี้มีนักศึกษารายใหม่แจ้งความจำนงขอกู้แล้วประมาณ 1,400 คน ส่วนผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องได้รับการจัดสรรจำนวน 5,486 คน คิดเป็นเงินรวมกว่า 229 ล้านบาท โดยเป็นผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย 4,816 คน และขณะนี้มีผู้กู้รายเก่าแต่ย้ายสถานศึกษาแสดงความจำนงขอกู้ 988 คน ดังนั้น จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงอยากขอให้ กยศ.อนุมัติวงเงินที่ขาดอยู่เกือบ 1 เท่าตัวให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษา

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าวว่า ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรีได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจาก กยศ.ในเรื่องการดำเนินชีวิต การวางแผนการใช้จ่ายเงิน และอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษา ทั้งยังมีการนำนักศึกษาในกลุ่มนี้ออกบำเพ็ญประโยชน์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยยังได้จัดการปัจฉิมนิเทศ มุ่งเน้นให้นักศึกษารับผิดชอบในหน้าที่ในการใช้เงินคืนให้กับกยศ. เพื่อเปิดโอกาสให้กับรุ่นน้องที่มีความเดือดร้อน

รองอธิการบดีกล่าวต่อว่า นอกจาก กยศ.แล้ว มทร.ธัญบุรีขณะนี้ยังมีโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมหาวิทยาลัยยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตร ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 20,000 บาท/ปีการศึกษา นอกจากนี้ยังมีโครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 3,400,000 บาท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มูลค่าทุน 48,000 บาท/ปี เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา

นายวิรัชกล่าวต่อว่า ในส่วนของ มทร.ธัญบุรีเองนั้น ได้มอบทุนเพชรบัวสวรรค์ให้กับนักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 ทุน โดยให้ทุนการศึกษา จนจบหลักสูตร เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง