คอลัมน์ U station: สัมมนาผูกพัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ปลูกฝังความเป็นพี่น้องในโครงการสัมมนา สภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 โดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในงานด้านกิจกรรมนักศึกษามาโดยตลอด เพราะเป็นการพัฒนานักศึกษาด้านการทำงานเพื่อส่วนรวมและสังคม และหวังว่าโครงการนี้จะสามารถเตรียมความพร้อมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน อิน-ยศินทร์ อัญชลีพัชระ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 1 บอกว่า ในส่วนของกิจกรรมสภานักศึกษาในปี 2555 ที่ผ่านมา ในการทำงานต้องมีอุปสรรค ซึ่งรุ่นพี่สภานักศึกษาได้เล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ถ่ายทอดวิธีในการวางแผน การทำงาน แนะนำแผนงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้ทราบปัญหาที่จะเกิดขึ้น เตรียมวางแผนงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เจอปัญหา หรือว่าเป็นการป้องกันแก้ไข ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น

แอน-ดวงฤทัย พุทธพรทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ประธานฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา บอกถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้คือการได้รู้จักเพื่อนทีมงานองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา และ เรียนรู้การทำงานกับเพื่อนรวมงานทั้งภายในทีมและนอกทีม

mbabanana@nationgroup.com