วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพความงามและสปา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
2. ผู้สมัครสอบตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในสาขาอื่นๆ ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก
3. ผู้สนใจทั่วไป โดยพิจารณารับจาก GPA, GAT, PAT, O-NET, A-NET

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาเอกสารใบแสดงผลการเรียน (Transcript) A4 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. คะแนน O-NET , A-NET,GAT , PAT,
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(กรณี สอบตรง)

วิธีการสมัคร
1.สมัครด้วยตนเอง ได้ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)
2.ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 8 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
3. Scan เอกสาร และจัดส่งมาที่ e-mail: map.tmc.rmutt@gmail.com

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 -16.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทฺธิ์เข้าศึกษา วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ทาง Website : http://www.tmc.rmutt.ac.th
รายงานตัว วันที่ 3 มิถุนายน 2556

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)

แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา(เพิ่มเติม)
98.4 KiB
746 Downloads
Details