รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้สอบสัมภาษณ์นักเรียน จากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 นั้น ปรากฏว่ามีนักเรียนเข้ามารับการสอบสัมภาษณ์จำนวนน้อยทำให้จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาของคณะฯ ในการนี้คณะฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีการยื่นคะแนน Admissions และยื่นคะแนนสอบตรงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในสาขาวิชาต่อไปนี้

หลักสูตร ค.อ.บ. 5ปี

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                     จำนวน 7 คน

หลักสูตร อส.บ. 4 ปี
สาขาอุตสาหกรรมการผลิต        จำนวน 7 คน

หลักสูตร ศษ.บ. 4 ปี
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ภาคพิเศษ)          จำนวน 15 คน
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา (ภาคพิเศษ)          จำนวน 15 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม