เผย นศ.เข้าเรียนหลักสูตรครูมากขึ้น ชี้ใบประกอบวิชาชีพครูจะเป็นตัวปัญหา

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึง ปัญหาของนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มี ใบวิชาชีพครู ว่า เนื่องจากขณะนี้คุรุสภายังไม่มีการประกาศใช้มาตรฐานวิชาชีพครูฉบับใหม่ออกมา และยังไม่มีการอนุมัติให้มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครูเปิดการเรียนการสอนให้กับครู อาจารย์ ที่อยู่ในระบบและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ส่งผลให้ขณะนี้เกิดปัญหากับครูกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงอยากขอให้คุรุสภาอนุมัติให้ทุกมหาวิทยาลัย เปิดสอนในหลักสูตรเก่าไปก่อน เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้มี ผู้มาติดต่อมาที่ มทร.ธัญบุรี เพื่อขอเรียนในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครูกว่า 240 ราย ทั้งนี้ล้วนเป็นครู อาจารย์ ในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา ทั้งสิ้น โดยที่ปัญหานี้ เคยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 6 เดือน ที่ผ่านมา และมหาวิทยาลัยมีการเรียกร้องให้คุรุสภา อนุมัติให้จัดการเรียนการสอน ซึ่งในขณะนั้น คุรุสภาก็ได้อนุมัติให้เปิดสอน ซึ่งก็ช่วยบรรเทาปัญหาของครูได้ในระดับหนึ่ง แต่ใน ความเป็นจริงแล้วยังมีครูอีกจำนวนมากที่ยัง ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู และหากไม่มีใบนี้ ในอนาคตก็ต้องตกงาน ทำให้ขาดครูที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในระบบได้ โดยตนเคยส่งหนังสือทวงถามเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครูฉบับใหม่ไปที่คุรุสภา แต่ไม่ได้รับคำตอบกลับมา จึงส่งหนังสือขออนุโลมให้สามารถจัดการสอนในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพหลักสูตรเก่าไปที่คุรุสภาใหม่อีกครั้ง แต่ก็ไม่ได้คำตอบ กลับมาอีกเช่นกัน ซึ่งเท่าที่ทราบคุรุสภามีการเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่ ดังนั้นเรื่องจึงอาจมีความล่าช้าแต่ก็อยากให้คุรุสภา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเร็วที่สุด เพราะหากคุรุสภาประกาศใช้มาตรฐานวิชาชีพครูฉบับใหม่ออกมา มหาวิทยาลัยจะต้องจัดทำหลักสูตรใหม่ แล้วเสนอให้บอร์ดของมหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ซึ่งต้อง ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ดังนั้นจึงอยากให้อนุโลมใช้หลักสูตรเก่าไปก่อน เพราะขณะนี้ มีผู้เดือดร้อน 2 กลุ่ม คือ ครู อาจารย์ในระบบเดิมที่ไม่มีใบรับรอง 2.นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใหม่ และไม่ได้เรียนในคณะคุรุศาสตร์ แต่มีความต้องการที่จะเป็นครู

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ภาพรวมหลายมหาวิทยาลัยในสายวิชาชีพครู มีเด็กสมัครเข้าเรียนมากกว่าปี ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่มีความ ต้องการเป็นครู และในขณะนี้มีกระบวน การผลิตครูพันธุ์ใหม่ รูปแบบการพัฒนาครู รูปแบบการศึกษาในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นคุรุสภาจึงควรทำงาน ในเชิงรุก เนื่องจากขณะนี้มีเด็กสนใจเรียนหลักสูตรนี้มาก มีคนเก่งต้องการที่จะเป็นครู จึงควรทำหน้าที่ที่จะส่งเสริมให้ เด็กเก่งเข้ามาเป็นครูในอนาคต ส่วนในภาครัฐควรให้ความสำคัญกับอัตราครูใหม่ในระบบที่ยังขาดครูอยู่ ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพของครูจะต้องพัฒนาไปด้วยเช่นกัน