กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2556 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556   ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556

ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ธัญบุรี

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.