“พี่สอนน้อง น้องรักพี่” สัมมนาผูกพันมากกว่าสัมมนา

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ปลูกฝังความเป็นพี่น้อง จัดโครงการสัมมนา สภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 ”

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในงานด้านกิจกรรมนักศึกษามาโดยตลอด เพราะเป็นการพัฒนานักศึกษาด้านการทำงานเพื่อส่วนรวมและสังคม หลายกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้โอกาสนายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และกรรมการเข้าร่วมด้วยเนื่องจากเห็นว่าเป็นการร่วมความคิด ร่วมทำ และร่วมพัฒนา และเพื่อให้เข้าใจบริบทการทำงาน ในภาพรวมได้ตรงกันและบรรลุวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยฯ จึงได้อนุมัติให้จัดโครงการสัมมนาสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น โดยหวังว่าโครงการนี้จะสามารถเตรียมความพร้อมการทำงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้น

“อิน” นายยศินทร์ อัญชลีพัชระ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 1 เล่าว่า ในส่วนของกิจกรรมสภานักศึกษาในปี 2555 ที่ผ่านมา ในการทำงานต้องมีอุปสรรค ซึ่งรุ่นพี่สภานักศึกษาได้เล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ถ่ายทอดวิธีในการวางแผน การทำงาน แนะนำแผนงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้ทราบปัญหาที่จะเกิดขึ้น เตรียมวางแผนงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เจอปัญหา หรือว่าเป็นการป้องกันแก้ไข ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น

“แอน” นางสาวดวงฤทัย พุทธพรทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ประธานฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา เล่าว่า ได้รู้จักเพื่อนทีมงานองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ซึ่งทั้งสอง 2 องค์กรต้องทำงานร่วมกัน ช่วยกันทำงานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมมือกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป โครงการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รู้ในส่วนของจะติดต่อประสานงานกับเพื่อน สร้างความเข้าใจกับเพื่อนรวมงานภายในทีมและนอกทีม “การติดต่อสื่อสาร” สำคัญที่สุด

“บิ๊ก” นายปิยะรัฐ เตชะพร้อมวุฒิ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รองประธานฝ่ายพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ เล่าว่า ในการสัมมนาโครงการในครั้งนี้ ได้มีพี่รุ่นพี่ชุดเก่ามานั่งเล่าประสบการณ์ในการทำงานให้น้องๆ ฟัง “ได้รับรู้ว่าองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอย่างไร” การบริหารงานของทีมงานแต่ละทีมมีความแตกต่างกัน “สร้างความเข้าใจในการทำงาน” เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะความคิดเห็นของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน

“นก” นางสาววรรณี วันเดนฮือเวล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ เลขานุการองค์การนักศึกษา เล่าว่า นอกจากรุ่นพี่มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานแล้ว ยังได้สอนขั้นตอนในการเขียนโครงการ จุดสำคัญของการเขียนโครงการในเรื่องของงบประมาณ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมต้องคุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่เสียไป ใช้จ่ายต้องระวังมีหลักฐานในการรับเงิน ปัญหาที่รุ่นพี่ได้เจอมา รุ่นพี่นำมาเล่าซึ่งมีประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้ในการบริหารงานในปีการศึกษา 2556 “กิจกรรมนักศึกษาต้องนำมาซึ่งการมีส่วนรวมของนักศึกษาทุกคน”

โครงการสัมมนาสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา ความผูกพันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง สร้างความเข้าใจในการทำงาน ถือเป็นโครงการดีๆ อีกโครงการในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาต่อไป

 

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

02-549-4994