ปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ (Admissions กลาง) ประจำปีการศึกษา 2556

ปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ (Admissions กลาง) ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วัน  เดือน  ปี

กิจกรรม

สถานที่

9 พฤษภาคม 2556 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www. cuas.or.th
16 พฤษภาคม 2556 2. สอบสัมภาษณ์ คณะ/วิทยาลัย ที่สอบได้ใน มทร. ธัญบุรี
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.thหรือเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
22 พฤษภาคม 2556 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ทางเว็บไซต์ www. cuas.or.th
22–25 พฤษภาคม 2556 4. กรอกประวัติส่วนตัว
และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
ทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.thหรือเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th

5. ชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
ไปชำระเงินที่สถาบันการเงิน ดังนี้1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
26 พฤษภาคม 2556 6. ส่งเอกสารเพื่อทำประวัตินักศึกษา /ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา นักศึกษาที่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนฯ แล้ว
ให้นำเอกสารการขึ้นทะเบียน (ตามท้ายประกาศผลการสอบสัมภาษณ์)
และหลักฐานการชำระเงินไปยื่นและทำบัตรประจำตัวนักศึกษาที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7. ตรวจสุขภาพ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ
48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เว็บไซต์ www.rmutt.ac.thหรือเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
29–31 พฤษภาคม 2556 8. ปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้า หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.rmutt.ac.thหรือเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
3 มิถุนายน 2556 9. เปิดภาคการศึกษา ทุกคณะ / วิทยาลัย

หมายเหตุ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. จะมีการจำหน่ายชุดนักศึกษาภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

ฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ (Admissions กลาง) ประจำปีการศึกษา 2556
82.0 KiB
1319 Downloads
Details