ห่วง มทร. รายได้น้อยมีปัญหาขึ้นเงินเดือนพนักงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ห่วงมทร.อื่นๆ ที่มีรายได้น้อย อาจประสบปัญหาการขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย…ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้างค่าตอบแทน / อัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ของพนักงาน 76 มหาวิทยาลัย เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีเงินเดือนและสวัสดิการเทียบเท่าข้าราชการนั้น รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี มีพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด 327 คน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเดือนละ 1.7 ล้านบาท แต่ถ้าปรับเพิ่ม จะเพิ่มเป็นเดือนละ 5 ล้านบาท ซึ่งอัตราที่ปรับใหม่ ดังนี้ ระดับปริญญาตรี สายสนับสนุน เดิม 15,190 บาท เพิ่มเป็น 17,290 บาท ปริญญาโทสายสนับสนุน เดิม 19,860 บาท เพิ่มเป็น 21,320 บาท ปริญญาโท สายวิชาการ เดิม 22,950 บาท เพิ่มเป็น 24,600 บาท ปริญญาเอกสายวิชาการ เดิม 28,500 บาท เพิ่มเป็น 30,000 บาท บวกเงินเพิ่มพิเศษอีก 5,000 บาท ซึ่งในส่วนของ มทร.ธัญบุรี ต้องใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยมาจ่าย ซึ่งก็พอมีจ่าย

“มทร.ธัญบุรี สามารถดำเนินการตามมติ ครม.ในเรื่องดังกล่าวได้ทันที แต่สำหรับ มทร.อื่นๆ ที่มีรายได้น้อยคิดว่าอาจมีปัญหาอยู่บ้าง เพราะขณะนี้นักศึกษาที่เลือกเรียนที่ มทร.น้อยลง ทำให้มหาวิทยาลัยมีรายได้น้อยลงด้วย อาจเพราะในปัจจุบันเด็กมีทางเลือกมากขึ้น จึงเลือกเรียนที่อื่น ซึ่งเท่าที่ทราบ มทร.หลายๆ แห่ง ก็แก้ปัญหาโดยการปรับตัว เน้นเปิดหลักสูตรที่จบไปแล้วหางานทำได้ง่าย เพื่อดึงดูดให้นักเรียนมาสมัครเรียนเพิ่มขึ้น” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว.