ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยสตรี ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013

สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยสตรี
ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013)
ณ Coex Mall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้


การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Woman Inventors Association (KWIA) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556 ณ Coex Mall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีหน่วยงาน และสถานศึกษาให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมรวม  112  หน่วยงานจาก  25  ประเทศ   โดยแบ่งเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์จากนานาชาติ 140  ผลงาน    และผลงานจากประเทศเกาหลี  160  ผลงาน  รวมผลงานสิ่งประดิษฐ์ภายในงานทั้งสิ้น 300 ผลงาน โดยมีผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยสตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลรวม 9 รางวัล จาก 3 ผลงาน สรุปดังนี้

1. ผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบลล์ 2 ภาษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์” (Braille Instruction Machine for Multi-languages Learning) โดย รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนายจตุรพิธ เกราะแก้ว สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานในสาขา Information/Communication ลักษณะผลงานเป็น Ready-made article ได้รับรางวัล
ดังนี้

  1. รางวัลเหรียญทอง  (KIWIE  2013 Gold Prize)   จาก KIWIE  2013  ประเทศเกาหลีใต้
  2. รางวัลประกาศนียบัตร Certificate  จาก  Green Technology Invention Society  ประเทศไต้หวัน
  3. รางวัลเหรียญทอง จาก  Korea Invention Academy (KIA) ประเทศเกาหลีใต้
  4. รางวัลเหรียญทอง  จาก  Korea Invention News (KIN) ประเทศเกาหลีใต้

  

2.  ผลงานเรื่อง “ระบบการเรียนรู้การนวดแผนไทยเพื่อผู้พิการทางสายตา” Thai Massage Learning Assistant Machine for Visually Impaired โดย รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนายจตุรพิธ เกราะแก้ว สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานในสาขา Necessaries of life ลักษณะผลงานเป็น Ready-made article ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. รางวัลเหรียญเงิน  (KIWIE  2013 Silver Prize)   จาก KIWIE  2013  ประเทศเกาหลีใต้
  2. รางวัล (TIIIA Outstanding Diploma) จาก  Taiwan Invention & Innovation Industry Association ประเทศไต้หวัน
  3. รางวัลเหรียญทอง จาก  Korea Invention Academy (KIA) ประเทศเกาหลีใต้
  4. รางวัลเหรียญทอง  จาก  Korea Invention News (KIN)  ประเทศเกาหลีใต้

  

3. ผลงานเรื่อง “หัวเชื้อราอัดเม็ดเพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” Antagonistic Fungal Pellets โดย ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานในสาขา Agro/fishery products โดยผลงานเป็น Ready-made article ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. รางวัลเหรียญเงิน  (KIWIE  2013  Silver Prize)   จาก KIWIE  2013  ประเทศเกาหลีใต้

  

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>Click<<